top of page

Všeobecné obchodní podmínky a podmínky užití platformy “hlidani-senioru.cz”

Provozovatelem webových stránek hlidani-senioru.cz je obchodní společnost Chytrá půjčovna s.r.o., IČ 17417961, se sídlem na adrese Peroutkova 1778/55, Praha 150 00, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 371408, provozující technologickou platformu (dále jen „Provozovatel”).
 

Uživatel, neboli osoba, která je příjemcem služeb Živnostníka využívající platformu “hlidani-senioru.cz” (dále jen “Uživatel”).

 

Živnostník jakožto vykonavatel služeb pro Uživatele využívající platformu “hlidani-senioru.cz” (dále jen “Živnostník”).

 

Službou se rozumí zejména služba “hlídání seniorů”.

 

VOP se rozumí tyto Všeobecné obchodní podmínky a podmínky užití technologické platformy “hlidani-senioru.cz”.

I.
Úvod
ní ustanovení

1.    Tyto VOP upravují vztahy mezi Uživatelem a Provozovatelem a mezi Uživatelem a Živnostníkem.


2.    Webové stránky jsou platformou, kde mohou Uživatelé, tedy koncoví klienti poptat služby Živnostníků, tedy “hlídání seniorů” a dále využívat tuto platformu pro přihlášení, objednávání, správu a plánování služeb, přehled o dodaných službách, komunikaci v rámci služeb, správu plateb za tyto služby a další funkce pro podporu obchodního vztahu mezi Uživatelem a Živnostníkem.


3.    Vůči Uživateli je Provozovatel webových stránek toliko třetí stranou, což znamená, že zajišťuje technický provoz webových stránek, administraci, provoz systému poskytujícího prostor pro komunikaci a konzultaci, avšak není součástí smluvního vztahu o dodávkách služeb mezi Uživatelem a Živnostníkem. Uživateli Provozovatel neúčtuje žádné poplatky.


4.    Vůči Živnostníkovi je Provozovatel dodavatelem služeb s cílem podpory jeho podnikání, poskytuje mu technologickou platformu, jejíž využití vede k zefektivnění jeho obchodních a administrativních procesů, dále mu poskytuje konzultační, obchodní a marketingovou činnost. Propojuje živnostníky s koncovými klienty. Za tyto služby účtuje Provozovatel poplatky Živnostníkovi. Provozovatel není agenturou práce ve smyslu § 58 a násl. zákona č. 435/2004 Sb., zákona o zaměstnanosti a proto ani není odpovědný za právní vztah mezi Uživatelem a Živnostníkem, případně za kvalitu služeb a škodu způsobenou Živnostníkem.
 

5.    Použití technologické platformy a dalších nástrojů třetích stran se řídí platnou licenční smlouvou, nebo VOP této třetí strany. Objednané služby mohou podléhat i dalším podmínkám, které si stanovuje příslušný Živnostník nabízející služby. S těmito podmínkami bude Uživatel vždy zvlášť seznámen a jejich účinnost podléhá odsouhlasení Uživatelem. 
 

6.    Právní vztah, který vznikne mezi Uživatelem a Živnostníkem, může mít písemnou, nebo jinou podobu. Jedná se o vztah objednatele a živnostníka. Provozovatel k tomuto vztahu dává prostředky, dopomáhá jeho vzniku, nicméně za splnění všech zákonem předepsaných povinností, které zákon s takovým právním vztahem spojuje, jsou odpovědné výhradně strany tohoto vztahu. Mezi Provozovatelem a Živnostníkem neexistuje jakýkoliv pracovněprávní vztah.
 

7.    Všichni Živnostníci poskytující své služby skrze platformu Provozovatele jsou prověřeni následujícím způsobem: Provozovatel zajistil kopii občanského průkazu, výpisu z obchodního rejstříku a dalších dokladů, prověřil dosažené vzdělání, praxi v oboru, prověřil Živnostníka osobně a seznámil ho se svým Etickým kodexem. Platby za služby jdou na účet Provozovatele a až následně jsou vypláceny Živnostníkovi. Cílem Provozovatele je dlouhodobá spolupráce s Živnostníkem na základě jeho vysoké profesionální úrovně s cílem propojovat s Uživateli skutečně jen prověřené Živnostníky.

 

II.
Podmínky využ
ití služeb

 

2.a Uživatelský účet


1.    Pro využívání webových stránek je doporučeno, aby si Uživatel vytvořil uživatelský účet prostřednictvím formuláře dostupného na adrese hlidani-senioru.cz/ucet/muj-ucet. Vytvoření účtu je podmíněno souhlasem s těmito VOP. Registraci může Uživatel provést zadáním emailové adresy, nebo přímo propojením se svým účtem na webu Facebook nebo Google.


2.    Vytvoření uživatelského účtu je pro Uživatele bezplatné.


3.    Uživatel bere na vědomí, že jeho uživatelský účet nemusí být nepřetržitě dostupný s ohledem na nutnou údržbu hardwaru a softwaru, případně s ohledem na okolnosti, které nejsou v moci Provozovatele.

 

2.b Platby za služby Živnostníkovi
 

1.    Platba za služby živnostníkovi zpravidla probíhá skrze bankovní účet Provozovatele a to převodem na základě vystavené faktury, nebo v uživatelském účtu prostřednictvím platební brány PayU, kterou provozuje společnost PayU S.A. , DIČ  779-23-08-495, se sídlem 186, Grunwaldzka Str., 60-166 Poznaň (dále jen „Platební brána“). Užívání Platební brány se řídí podmínkami stanovenými jejím provozovatelem. Provozovatel neodpovídá za podmínky provozování Platební brány.


2.    Uživatelé jsou srozuměni s tím, že Platební brána nabízí možnost uložení údajů o platební kartě a zapamatování si karty pro budoucí transakce. Provozovatel není v takovém případě správcem údajů o platební kartě, nemá k nim přístup a neodpovídá za jejich případné zneužití.
 

3.    Provozovatel dále neodpovídá uživatelům za funkčnost Platební brány a je oprávněn dle svého uvážení ukončit provoz Platební brány na platformě “hlidani-senioru.cz”.
 

4.    Provozovatel může uživatelům nabízet službu inkasa a distribuce plateb za služby. Podmínky inkasa a distribuce plateb se budou řídit samostatným ujednáním mezi Uživatelem a Provozovatelem.

 

III.

Ochrana osobních údajů

1.    Ochranu osobních údajů uživatelů upravují naše Zásady ochrany osobních údajů.


2.    K ukládání tzv. cookies na koncové zařízení návštěvníků webových stránek získá Provozovatel předem prokazatelný souhlas s rozsahem a účelem takového postupu. Tato povinnost neplatí pro technické ukládání nebo přístup výhradně pro potřeby fungování internetové platformy “hlidani-senioru.cz”.
 

IV.

Závěrečná ustanovení

1.    Ve smlouvě mezi stranami je možné sjednat odchylná ustanovení od VOP. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto VOP.

2.    Znění těchto VOP může Provozovatel jednostranně měnit či doplňovat zveřejněním na webových stránkách. Tímto ustanovením však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá z právních vztahů uzavřených před účinností nového znění VOP.


3.    Veškeré právní vztahy vznikající na základě těchto VOP se řídí právním řádem České republiky.


4.    Tyto VOP nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na webové adrese “hlidani-senioru.cz”.
 

bottom of page